Årsberetning

Årsberetning for Det Felles Innvandrerråd i Hordaland 

(DFIRH) 2014 

 

Innhold: 

1. Våre målsettinger 

2. Hvem vi er 

3. Møtevirksomhet 

4. Prosjekter og arrangement i 2014 

5. Deltakelse fra DFIRH i sentrale utvalg 

6. Samarbeidspartnere 

 

Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2014. Vi ønsker å gi en ekstra stor takk til alle styremedlemmer og medlemsorganisasjoner som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid, kreativitet og pågangsmot.

Vi gleder oss til å fortsette å gjøre et viktig arbeid sammen i 2015.

 

 

1. Våre målsettinger: 

DFIRH har som hovedmål å sikre like rettigheter, plikter og muligheter for alle, uansett kulturell og etnisk bakgrunn. Vi er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland som jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning.

 

Vi jobber gjennom å:

 • Arrangere kurs, seminarer og konferanser.
 • Komme med høringsuttalelser i politiske saker som omhandler integrering og innvandring.
 • Personlig veiledning og rådgivning etter behov fra våre medlemmer.
 • Foreslå tiltak som best mulig kan fremme tilhørighet og deltakelse i det norske samfunnet.
 • Fungere som et felles informasjonsorgan mellom innvandrerorganisasjonene, byråkratiet og politikerne.
 • Forebygge diskriminering.

 

2. Hvem vi er

DFIRH ble stiftet i Bergen i 1988. Vi har pr. dags dato 66 medlemsorganisasjoner.

 

Medlemmene i styret i DFIRH jobber på frivillig basis. Styret er sammensatt av ni faste medlemmer og fire varamedlemmer.

  

I 2014 har styret i DFIRH bestått av følgende personer: 

 

Leder: Samba Nije

Nestleder: Raajini Rajanlingam

Økonomiansvarlig: Fernando Claure

Kvinnesekretær: Meriem El-Mesbahi

Sosialsekretær: Carlota Vallebona

Kultur- og informasjonssekretær: Nooshin Zaery

Ungdoms- og idrettssekretær: Vincent Mrimba

Styremedlem: Michael Rana Malaker

Styremedlem: Sajjad Younas

Varamedlem: Allan Mukaya 

Varamedlem: Bodil Aagaard

Varamedlem: Joe Aseerwatham

Varamedlem: Najah Hindi

 

Det er ingen skjevdeling mellom menn og kvinner i styret.

 

Arbeidsmiljø og personale: 

Inger Paulsen, daglig leder (100%).

Mercy Doi Bunyali (70 %) og Marina Sætre (30 %) har hatt ansvaret for prosjektet Outreach Hordaland og Returveileder i hele 2014.

 

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedring.

 

Miljørapport:

Etter det styret og administrasjonen kjenner til forurenser ikke organisasjonen det ytre miljø.

 

Medlemmer: 

Vi har også i år fått flere nye medlemsorganisasjoner. Ved utgangen av 2014 hadde vi 66 registrerte medlemsorganisasjoner. 

 

Driftsmidler:

DFIRH får midler til drift, inkludert 1 årsverk i administrasjonen, fra Hordaland fylkeskommune. 

 

 

3. Møtevirksomhet: 

DFIRH har arrangert følgende møter i 2014: 

Styremøter: 

06. 02 2014

20. 03 2014

10. 04 2014

13. 05 2014

10. 06 2014

21. 08 2014

18. 09 2014

31. 10 2014

27. 11 2014

 

Rådsmøte: 

27. 11 2014

 

Årsmøte: 

29. 03 2014

 

 

4. Prosjekter og arrangement i 2014: 

Kurs:

DFIRH arrangerte to todelte kurs i organisasjonsdrift/økonomi for våre medlemsorganisasjoner. Kursene ble holdt av Frivillighet Norge. Kursene var gratis å delta på.

 

Kurs 1: Økonomi i frivillige organisasjoner 

Tid: 17. 02 2014, kl. 17-20 

Tid: 20. 10 2014, kl. 17 - 20

 

Kurs 2: Organisasjonsarbeid for nybegynnere

Tid: 18. 02 2014, kl. 17-20  

Tid: 21. 10 2014, kl. 17- 20

 

Organisasjoner, noe for meg?

13. 08 2014: Vi deltok som kursholdere på en temadag på Voss for nybosatte flyktninger med kursmodulen vår «Organisasjoner, noe for meg?», - en kort innføring i Norge som organisasjonsland, frivillige organisasjoner og dugnadsarbeid. Temadagen var i regi av Flyktningtenesta på Voss. Ca. 30 deltakere. 

 

Andre aktiviteter og arrangementer: 

 

Internasjonalt karrieretorg 2014: 

11. 03 2014: DFIRH hadde stand på Internasjonalt karrieretorg i Grieghallen i Bergen. 

 

1. mai-frokost:

1. mai 2014: Tradisjonen tro arrangerte DFIRH 1. mai-lunsj på Bergen Internasjonale Kultursenter. Arrangementet var gratis og åpent for alle. Arrangementet var i år i samarbeid med en sammenslutning av chilenske foreninger i Bergen. Etter lunsjen og taler gikk de som ville videre til 1.mai-toget i Bergen sentrum under DFIRH sin fane. 90 deltakere.

 

RIFF:

29. 05 2014: DFIRH var medarrangør av RIFF – en musikalsk festkveld med lokal og internasjonal musikk, sang og dans på Logen i Bergen. Kvelden var i samarbeid med Festspillene i Bergen og Bergen Internasjonale kultursenter. 

 

Kvelden inneholdt rå energi og heftige rytmer fra dansk-maliske Moussa Diallo Quintet og bergensk-latinske Sexteto Cubatropical, Bollywood-dans fra tamilsk-bergenske Dancing sisters og nepalske danser fra Nepali Bergen Society, smektende arabiske ballader fra irakisk-bergenske Ali al Badri og et spennende møte med det kurdiske trommeinstrumentet Daf gjennom den vakre filmen med samme navn og musiker Hussein Zahawy. Arrangementet var utsolgt. 

 

Infomøte med NAV: 

16. 06 2014:  DFIRH arrangerte et åpent informasjonsmøte med NAV der temaet var NAV sin verktøykasse. Ca. 10 deltakere.

 

Bergen Internasjonale fotballturnering:

Den årlige internasjonale fotballturneringen ble arrangert i juli 2014. Kampene ble spilt på Nymark og Møhlenpris. Det var 8 lag med i turneringen. Lagene Afrostjerne og Ghana møttes i finalen den 19. juli 2014 på Møhlenpris. 

 

Miniseminar om situasjonen i Midtøsten:

25. 09 2014: DFIRH arrangerte et åpent seminar om situasjonen i Midtøsten på Hotell Norge. Innleggere var bl.a. fungerende biskop Jan Otto Myrseth fra Bjørgvin bispedømme, imam Abdillatif fra Bergen Moske, og Knut Vikør, professor på Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Vikør ga oss et historisk perspektiv på de ulike konfliktene i området, samt en kort innføring i situasjonen pr. idag, den arabiske våren og hvem IS er. Ca. 60 deltakere. 

 

Internasjonal kulturhelg på BIKS:

26. – 28. 09 2014: DFIRH var medarrangør av Internasjonal kulturhelg på BIKS. Kulturhelgen inneholdt bl.a. barnearrangement, ulike konserter, Teaparty og en utendørs familiedag med leker for barn og grilling.

 

På familiedagen som vi kalte for ”Olympiaden” kunne barna hygge seg med sekkeløp, basketball, hoppetau, eggeløp, tegning med kritt, sjonglering og ansiktsmaling m.m. 

 

Åpen dialogkveld i Bergen:

23. 10 2014: DFIRH var medarrangør av Åpen dialogkveld, - et  samarbeid med Kirkens dialogsenter og STL. Arrangementet  var et åpent folkemøte i Bergen rådhus med innlegg om tematikken, samt en påfølgende paneldebatt. Ca. 100 deltakere.

 

Prosjekter: 

Prosjektet Outreach i Hordaland og Returveileder 2014:

Prosjektet er et samarbeid mellom DFIRH og IOM Oslo (www.iom.no). Prosjektet går ut på å informere irregulære immigranter, samt instanser og organisasjoner som kan tenkes å komme i kontakt med målgruppen, om IOM sitt program for frivillig retur (VARP).  Vi har arrangert ulike infomøter, besøkt asylmottak , distribuert informasjonsmateriell, og hatt personer inne på vårt kontor til veiledende samtaler (konfidensielle veiledningssamtaler der vi bl.a. har informert om frivillig retur).

 

Målet med prosjektet har vært å gi innvandrere som oppholder seg uten lovlig opphold i Norge et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere frivillig assistert retur til sitt hjemland, og å alminneliggjøre arbeid til IOM generelt.

 

Det ble til sammen avholdt 32 informasjonsmøter om IOM i 2014. Vi hadde 9 ulike personer inne til veiledningssamtaler. 

Prosjektet var finansiert av UDI med en 100 % prosjektstilling. 

 

 

Språkkafeen på Bergen bibliotek: 

DFIRH er medarrangør av Språkkafeen på Bergen bibliotek. Styremedlem Meriem El-Mesbahi har arbeidet som frivillig på språkkafeen hver onsdag (2 timer) i hele 2014. Dette er et språktreningstilbud for innvandrere som er svært populært og godt besøkt. 

 

 

5. Deltakelse fra DFIRH i sentrale utvalg: 

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) arbeider aktivt med nettverksbygging både lokalt og nasjonalt, og vi samarbeider tett med andre instanser og organisasjoner innenfor integreringsfeltet.

 

I 2014 har DFIRH hatt representanter i følgende utvalg: 

 • Sentralt Fagråd koordineringsgruppen i SLT arbeidet
 • NAV brukerutvalg
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS)
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Samarbeidsforum for inkludering i Bergen
 • Brukerstyret i Bergen Internasjonale Kultursenter
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen

Både ansatte og styremedlemmer i DFIRH har i tillegg deltatt på et meget høyt antall relevante konferanser, temadager og seminarer i Bergen i løpet av 2014. DFIRH ser det som svært viktig å delta på slike aktuelle arrangementer for å utvide nettverket vårt, holde oss oppdatert innenfor integreringsfeltet, og for å øke kompetansen innad i organisasjonen. 

 

 

6. Samarbeidspartnere: 

I 2014 har vi samarbeidet tett med følgende organisasjoner og instanser:

 

Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Bufetat, Barnevernet, Utekontakten i Bergen, Frivillighetssentralen /Vitalitetssenteret, Nygård skole, NAV intro, Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter i Hordaland (KIS), Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i vest (IMDI vest), Frelsearmen, Støttegruppen for papirløse og Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS).

 

På vegne av DFIRH

 

Inger Paulsen

Daglig leder

Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 55 31 18 95

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo